هاست خارجی cpanel

A5000m


 • میزان فضا5000mb


 • ترافیک100000mb


 • تعداد دیتابیس99


 • تعداد ساب دامنه99


 • تعداد پارک دامنه99


 • تعداد99 ftp


 • تعداد ایمیل99A3000M


 • میزان فضا3000mb


 • ترافیک15000mb


 • تعداد دیتابیس9


 • تعداد ساب دامنه9


 • تعداد پارک دامنه9


 • تعداد9 ftp


 • تعداد ایمیل9A2000m


 • میزان فضا2000mb


 • ترافیک50000mb


 • تعداد دیتابیس10


 • تعداد ساب دامنه10


 • تعداد پارک دامنه10


 • تعداد10 ftp


 • تعداد ایمیل99A1000m


 • میزان فضا1000mb


 • ترافیک35000mb


 • تعداد دیتابیس4


 • تعداد ساب دامنه4


 • تعداد پارک دامنه4


 • تعداد4 ftp


 • تعداد ایمیل5A500m


 • میزان فضا500mb


 • ترافیک25000mb


 • تعداد دیتابیس3


 • تعداد ساب دامنه3


 • تعداد پارک دامنه3


 • تعداد3 ftp


 • تعداد ایمیل5A20GB


 • میزان فضا20GB


 • ترافیک150000mb


 • تعداد دیتابیس- بدون محدودیت


 • تعداد ساب دامنه- بدون محدودیت


 • تعداد پارک دامنه- بدون محدودیت


 • تعداد- بدون محدودیت ftp


 • تعداد ایمیل- بدون محدودیتA10GB


 • میزان فضا10GB


 • ترافیک100000mb


 • تعداد دیتابیس- بدون محدودیت


 • تعداد ساب دامنه- بدون محدودیت


 • تعداد پارک دامنه- بدون محدودیت


 • تعداد- بدون محدودیت ftp


 • تعداد ایمیل- بدون محدودیتPowered by WHMCompleteSolution